ประวัติความเป็นมา

sws

              เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2496   ศูนย์การทหารราบ ซึ่งในขณะนั้นมีที่ตั้งอยู่ที่ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี ได้รับโอน"โรงเรียนฝึกอาวุธพิเศษ"  จากกรมตำรวจ  ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่ค่ายเอราวัณ  หลังจากนั้นจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนการรบพิเศษ ศูนย์การทหารราบ" มีภารกิจรับผิดชอบการฝึกทหารพลร่ม  และการรบพิเศษ  ระยะเวลาการฝึกแต่ละรุ่น 6 เดือน  วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตกำลังพลให้หน่วยรบพิเศษ

              ในปี 2509 ทบ.ได้อนุมัติให้จัดตั้ง ศสพ. โดยเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อ ทบ. รับผิดชอบงานด้านยุทธการ  การฝึกศึกษา  และวิทยาการด้านการสงคามพิเศษ (อฉก.5000)

              ต่อมาในปี 2510 กระทรวงกลาโหมได้เห็นชอบให้จัดตั้ง โรงเรียนสงครามพิเศษ (รร.สพศ.) ขึ้น เพื่อเป็นหน่วยรับผิดชอบต่อ ศูนย์สงครามพิเศษ (ศสพ.)  ในการจัดการฝึกศึกษาวิชาการสงครามพิเศษ ตาม คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ 171/10 ลง 9 ต.ค.2510  จึงถือว่าวันที่ 9 ต.ค.ของทุกปีเป็นวันสถาปนาโรงเรียนสงครามพิเศษ  และในปีเดียวกันนี้  ศูนย์การทหารราบ (ศร.) ได้ย้ายไปเข้าที่ตั้งแห่งใหม่ ณ ค่ายธนะรัตน์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  ในขณะที่กองทัพบกได้อนุมัติให้ ศสพ. ย้ายเข้าที่ตั้งปกติถาวรภายในค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  และในเวลาเดียวกัน ศร. ได้โอนโรงเรียนการรบพิเศษ  ให้กับ ศสพ. ซึ่งก็คือที่ตั้งของโรงเรียนสงครามพิเศษในปัจจุบัน

              ในปี 2518 ได้มีการปรับปรุงการจัดและอัตรากำลังพลของ ศสพ.ใหม่  โดยรวม รร.สพศ. เป็นหน่วยขึ้นตรง (นขต.) ของ ศสพ.ตาม อฉก.5000 นอกจากนั้นกองทัพบกได้อนุมัติให้มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดและอัตรากำลังพลในส่วนของ รร.สพศ. มาเป็นลำดับ  การปรับปรุง อฉก.5000 ของ รร.สพศ. ครั้งล่าสุดคือ  คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ลับ ที่ 54/50 ลงวันที่ 24 ก.ค.50 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.50 ถึงปัจจุบัน

4ที่ตั้ง  ถนนเรศวร อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี

                   ติดต่อ : โทรศัพท์ 036-413460 , โทรทหาร 37748  , โทรสาร  036-413440

 

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com