อดีตรองผู้บัญชาการ

โรงเรียนสงครามพิเศษ

   
         
  DSC0058    DSC0057     DSC0056
 พันเอก พายัพ  ประจันตะเสน    พันเอก รวมศักดิ์  ไชยโกมินทร์    พันเอก วิเชียร  อ่อนนุช
 ตั้งแต่ พ.ศ.2510-2514    ตั้งแต่ พ.ศ.2514-2521    ตั้งแต่ พ.ศ.2521-2522
         
 DSC0055    DSC0059    DSC0060
 พันเอก กัมพล  เกษพรหรม   พันเอก ชูชีพ  สุทธพินธุ    พันเอก นิยม  อยู่สมบูรณ์ 
 ตั้งแต่ พ.ศ.2522-2525    ตั้งแต่ พ.ศ. 2525-2526   ตั้งแต่ พ.ศ.2526-2530 
         
พ.อ.ฉลองชย    DSC0062    DSC0061
 พันเอก ฉลองชัย  แย้มสระโส    พันเอก ปรีชา  คชเสนีย์   พันเอก ประสงค์  ไชยสิทธิ์
 ตั้งแต่ พ.ศ.2530-2531    ตั้งแต่ พ.ศ.2531-2532    ตั้งแต่ พ.ศ.2532-2533
         
  DSC0066    DSC0065   พ.อ.ชวนตย
 พันเอก ธเนศ  ไม้สนธิ์   พันเอก จำนงค์  กำจัด    พันเอก ชวนิตย์  คำน้อย 
 ตั้งแต่ พ.ศ.2533-2534    ตั้งแต่ พ.ศ.2534-2535    ตั้งแต่ พ.ศ.2535-2536
         
 DSC0069   พ.อ.บณฑร    DSC0067
 พันเอก ชัชวาลย์ จันรัตน์   พันเอก บัณฑูร  ติปยานนท์    พันเอก ไพโรจน์  ดวงนภา 
 ตั้งแต่ พ.ศ.2536-2537    ตั้งแต่ พ.ศ.2537-2538   ตั้งแต่ พ.ศ.2538-2542 
         
พ.อ.วระศกด   พ.อ.องคกร    พ.อ.ถวลย
 พันเอก วีรศักดิ์  ปานเจริญ   พันเอก องค์กร  ทองประสม     พันเอก ถวัลย์  สายเงิน
 ตั้งแต่ พ.ศ.2542-2543    ตั้งแต่ พ.ศ.2543-2544   ตั้งแต่ พ.ศ.2544-2545 
         
พ.อ.สทธพร   พ.อ.สนย   พ.อ.สำเรจ
 พันเอก สิทธิพร  อุดมชาติ    พันเอก สุนัย  สัมปัตตะวนิช    พันเอก สำเร็จ  ศรีหร่าย
 ตั้งแต่ พ.ศ.2545-2546    ตั้งแต่ พ.ศ.2546-2547    ตั้งแต่ พ.ศ.2547-2548
         
 พ.อ.เผาพงศ    พ.อ.ศภวฒ    พ.อ.เฉลมชย
 พันเอก เผ่าพงศ์  พงศ์เหล่าขำ    พันเอก ศุภวุฒิ  อุตมะ    พันเอก เฉลิมชัย  สิทธิสาท
 ตั้งแต่ พ.ศ.2548-2548    ตั้งแต่ พ.ศ.2548-2549    ตั้งแต่ พ.ศ.2549-2549
         
พ.อ.ชนล   พ.อ.ตลา   4
 พันเอก ชูชาติ  หาสารี    พันเอก ตุลา  ประเสริฐสุข    พันเอก ธนศักดิ์  เก่งถนอมม้า
 ตั้งแต่ พ.ศ.2549-2550    ตั้งแต่ พ.ศ.2550-2551   ตั้งแต่ พ.ศ.2551-2552 
         
พ.อ.พบล   พ.อ.ชยชนะ   พ.อ.อรรถพร
พันเอก พิบูลย์  มณีโชติ   พันเอก ชัยชนะ  นาคเกิด   พันเอก อรรถพร  เป้าประจักษ์
ตั้งแต่ พ.ศ.2552-2553   ตั้งแต่ พ.ศ.2553-2554   ตั้งแต่ พ.ศ.2554-2555
         
พ.อ   พ.อ.ภมพฒน   พ.อ.ณฐวฒ
พันเอก สุนัย  ประภูชะเนย์   พันเอก ภูมิพัฒน์  จันทร์สว่าง    พันเอก ณัฐวุฒิ  นาคะนคร
ตั้งแต่ พ.ศ.2555-2557   ตั้งแต่ พ.ศ.2557-2559    ตั้งแต่ 2559-2561
         
       พ.อ.ณรงคฤทธ รอง รร.ฯ        
                   พ.อ.ณรงค์ฤทธิ์  คัมภีระ      
                     ตั้งแต่ 2561-2563      
JSN Decor template designed by JoomlaShine.com