ปัญญาย ชินาติ : พึงชนะด้วยปัญญา

โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ เป็นสถาบันการฝึกศึกษาทางด้านการสงครามพิเศษ เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของหน่วยทหาร ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

การฝึกศึกษา เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง โดยฝึกให้รู้จักใช้ แนวความคิดอย่างเป็นระบบในเชิงบูรณาการ ทั้งทางยุทธศาสตร์ และยุทธวิธี ให้รู้จักคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ตลอดจนการปฏิบัติให้เกิดทักษะสูงสุดตามหลักสูตรที่กำหนด

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com